MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ROZWOJU

Oferta

I. W ramach projektu oferujemy szeroki wybór kursów podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe.

Do wyboru są następujące kursy:

  1. Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna z elementami Personal Branding,
  2. Zachowania w sytuacjach trudnych: radzenie sobie ze stresem, konstruktywna krytyka i asertywność,
  3. Zachowania w biznesie - negocjacje i etykieta biznesu,
  4. Rynek pracy dla początkujących,
  5. Kreowanie unikatowych pomysłów biznesowych (w tym autodiagnoza i analiza potencjału kreatywnego i przedsiębiorczego),
  6. Analizy rynkowe dla działalności gospodarczej (produkt, klient, konkurencja, promocja i marketing),
  7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i podstawy analizy finansowej,
  8. Narzędzia budowania stron internetowych i tworzenia blogów,
  9. Arkusz kalkulacyjny w analizie dużych zbiorów,
  10. Projektowanie gier.

II. Ponadto zapraszamy do udziału w kursie tworzenia gier rozwojowych "Zagraj o siebie". Kurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach. W pierwszym uczestnicy projektu będą zobowiązani do wypełnienia i przesłania do biura projektu formularza opisującego koncepcję gry rozwojowej. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. 20 najlepszych pomysłów zostanie zaproszona do II etapu kursu.

III etap kursu obejmuje prezentację grywalnych prototypów gry przed jury (komisją). Wyłonienie laureatów odbędzie się na podstawie oceny zaprezentowanych gier - według przygotowanego zbioru kryteriów i skali ocen, które zostały ujęte w karcie oceny - załącznik nr 3 do regulaminu udziału w kursie projektowania gier. Ocena prezentacji będzie prowadzona na bieżąco, następnie zostaną zsumowane oceny członków jury, co pozwoli na wyłonienie laureat

 

III. Dodatkowym działaniem będzie Wsparcie aktywności społeczno - zawodowej

W ramach działania przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty praktyczne (indywidualne lub grupowe) o charakterze:
- społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz usługi wspierające animacje lokalną np. zajęcia arteterapeutyczne - rękodzieło, majsterkowanie; zajęcia z etyki i kultury; działań wolontariackich; integracji europejskiej;
- zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia mentora/ coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kluczowe np. przywództwo w grupie, branże z przyszłością, czynniki sukcesu na rynku pracy, delegowanie uprawnień podział pracy w zespole, sprzedaż, ekspansja, obsługa narzędzi cyfrowych, programów graficznych np. Corel Draw, GIMP, IrfanView; wynikające z potrzeb uczestników, których celem jest promowanie postaw i inicjatyw prowadzonych do i dla młodzieży szkolnej, które opisują różne aktywności społeczno-zawodowe.